Di huấn ca

Cha gửi lại con chiếc gươm này

Ngàn năm chinh chiến mãi trên tay

Bao tên giặc Bắc đầu lìa cổ

Trời Nam chúng mượn đất vùi thây.

Gươm báu cha trao, của gia truyền

Ấy là hình bóng của tổ tiên

Từ thuở giang sơn mình mở cõi

Âu Lạc biên thùy một trời riêng

Gươm này từng phá Tống bình Chiêm

Nguyên Mông bao phen chúng rụng tim

Chém tướng Liễu Thăng ngoài biên ải

Toa Đô đầu rụng xuống mạn thuyền

Gươm này rèn từ thuở Hùng Vương

Cha ông trui luyện mấy dặm trường

Đinh, Lê, Lý, Trần … bao triều đại

Dạn dày trận mạc với phong sương

Tiên tổ trao cha chiếc gươm này

Cha lại trao con kể từ nay

Mài sắc gươm thiêng lo bảo quốc

Sa trường nhằm quân giặc phanh thây

Hãy nhớ lời cha chỉ một câu

Kẻ thù phương Bắc dạ hiểm sâu

Rắp tâm thôn tính người Nam đó

Đừng để gươm đây nhỏ lệ sầu …

Hoài Nguyễn – 06/11/2015

Bài Liên Quan

Leave a Comment